TOP
บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบไอพี (IP CCTV System) ชั้นนำของโลก เช่น
AXIS, Genetec, Digiever, 2N และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย เป็นผู้นำในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ นวัตกรรมที่ล้ำสมัย มีโซลูชั่น
ครบวงจรทั้งในส่วนของกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงแบบไอพี ซอร์ฟแวร์บันทึกและจัดการบริหารภาพ, อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับกล้องวงจรปิด
บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายทีมงานทั้งทางด้านงานขาย และ งานบริการให้กับทางตัวแทนขาย ทั่วประเทศ

สวัสดิการ :
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เสื้อฟอร์ม
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าทางด่วน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • เงินช่วยเหลือกรณี แต่งงาน, บวช, คลอดบุตร และอื่นๆ
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบงานขาย พร้อมทั้งนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าได้ (กล้องวงจรปิด และระบบเน็ทเวอร์คต่างๆ)
 • ดูแลลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้
 • เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
 • วางแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายได้
 • มีใจรักในงานขาย และ มีทักษะการประสานงานและการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้ สินค้า และนวตกรรมใหม่ๆ ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ,คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป.
 • มีความรู้ทางด้านระบบ IP, Network, กล้องวงจรปิด, คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขาย มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (บริษัทมีค่านำมัน ค่าทางด่วน ค่าโทร ให้ไม่รวมกับเงินเดือน)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีใจรักงานขายและต้องการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
รายละเอียดของงาน
 • มีประสบการในการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์และวิเคราะห์ระบบงานในสายงาน System Analyst
 • สามารถออกแบบฐานข้อมูลตามหลักวิชาการและสามารถประยุกต์การประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลแบบ BI
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL
 • สามารถจัดลำดับงานและออกแบบโครงสร้างการพัฒนาระบบเป็นส่วนๆให้ทีมร่วมพัฒนาได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์และวิเคราะห์ระบบงานในสายงาน System Analyst อย่างน้อย 3ปี
 • สามารถออกแบบฐานข้อมูลตามหลักวิชาการและสามารถประยุกต์การประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลBI
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL
 • สามารถจัดลำดับงานและออกแบบโครงสร้างการพัฒนาระบบเป็นส่วนๆให้ทีมร่วมพัฒนาได้
 • ตรวจสอบ coding และทดสอบโปรแกรมจากนักพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถส่งงานลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
รายละเอียดของงาน
 • บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย, รับจ่ายทั้งระบบ จัดทำงบกำไรขาดทุน
 • ดูแลการรับ - จ่ายเช็ค
 • จัดทำและควบคุม Budget , Cost ของบริษัท,ทีม,ผลิตภัณฑ์ และโครงการ
 • Update ความคืบหน้าโครงการในสรุปโครงการรวม และ Meeting
 • จัดทำสรุปยอดขายประจำเดือน
 • การบันทึกจัดการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53 จัดทำภาษีขาย จัดทำภาษีซื้อ+พร้อมสรุปแบบภพ.30 และบริหารภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บันทึกและตัด Stock สินค้า
 • จัดทำทะเบียนคุมภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า
 • และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถใช้ Program Winspeed ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี