TOP
สมัครงานออนไลน์
01
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ อายุ อาชีพ เบอร์ติดต่อ ความสัมพันธ์
เพิ่ม ลบ
ชื่อ อายุ อาชีพ เบอร์ติดต่อ
เพิ่ม ลบ
ชื่อ อายุ อาชีพ เบอร์ติดต่อ
เพิ่ม ลบ
ประวัติการศึกษา
ระดับกาศึกษา สถาบัน สาขา เกรดเฉลี่ย ปีที่จบ
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ/ประกาศนียบัตร สถาบัน/ผู้จัด ปีที่ฝึกอบรม (ระยะเวลา)
เพิ่ม ลบ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด เขียน การนำเสนอ
 
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
บริษัท ระยะเวลา
จาก
ถึง
ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ลาออก
เพิ่ม ลบ
ความสามารถพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้านเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่ปรากฎในใบสมัครงานหรือเอกสารที่นำมาประกอบที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริงหรือปกปิดข้อมูล บริษัทขอสงวนสิทธิใรการที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยมิต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น