TOP
HIKVISION SEMINAR

ภาพบรรยากาศกิจกรรม สัมมนา กับ HIKVISION และ แนะนำสินค้าเกี่ยวกับ Smart Security เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัท เบคอม อิน เตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้รับการสนับสนุน จาก HIKVISION ขึ้นที่ตึก APISMART ถนนพระราม 9 ซอย57

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาแบบปิด และทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจคัดกรองทุกท่านก่อนการเข้าห้องสัมมนา
ทางบริษัทเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ช่วยกันเนรมิตงานสัมมนาครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...

และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้รับรางวัลพิเศษจากงานสัมนนาในครั้งนี้อีกครั้งค่ะ 

บริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ท่านได้สละเวลาของท่านมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และหากในงานครั้งนี้มีสิ่งที่ผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ ใครขอน้อมรับคำติชมของท่านสำหรับการพัฒนาในครั้งต่อๆ ไปของเรา หากท่านต้องการให้ทาง
บริษัทฯ นำเสนอสินค้า โซลูชั่น อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวในงานสัมมนา ท่านสามารถติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาค่ะ