TOP
บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมีคุณธนกฤต โรจนศิรประภา และธนวรรณ ศิริธนบดีกุล ได้มอบหมายให้นางสาวปลายฝน เรือนปัญจะ เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
09-07-2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมีคุณธนกฤต โรจนศิรประภา และธนวรรณ ศิริธนบดีกุล ได้มอบหมายให้นางสาวปลายฝน เรือนปัญจะ เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 20 ชุด ให้แก่น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยในการส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกับกลุ่ม "ยินดีเที่ยว" ที่เป็นสะพานบุญ บอกบุญต่อมาถึงบริษัทฯ ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อยนี้ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญมาก มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 60 คน แต่เนื่องจากโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่เกิดการผุพังไปตามกาลเวลา และมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ร่วมบริจาคให้กับน้องๆ ครั้งนี้ คงเป็นประโยชน์กับน้องๆ บ้างไม่มากก็น้อย ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับบริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ด้วยกันนะจ๊ะ