TOP
ริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home)

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home) แต่ยังมีการสลับกันเข้ามาทำงานที่สำนักงานบางส่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่พนักงานจะอยู่ในสำนักงานในปริมาณมากๆ . และเพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา หากลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อตรงไปยังหน่วยงาน บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางในการติดต่อดังรายละเอียดด้านล่างครับ